Take a fresh look at your lifestyle.

கொட்டகலை பிரதேச சபையின் பாதீடு நிறைவேற்றம்

48

கொட்டகலை பிரதேச சபையின் 2021ம் ஆண்டுக்கான பாதீடு ஏகமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது.

பாதீடு இன்று முன்வைக்கப்பட்ட போது, அதன் 14 உறுப்பினர்கள் ஆதரவாக வாக்களித்தனர்.

ஒரு உறுப்பினர் சபைக்கு சமூகமளித்திருக்கவில்லை.